LITURGIE ROND LEVENSVERBINTENISSEN


Ook voor de liturgie ter gelegenheid van een levensverbintenis geldt natuurlijk wat in het algemeen over het wezen van de liturgie is opgemerkt: dat bij liturgie het gaat om leren, ontmoeten, gedenken en bidden. Maar: deze zaken komen nu in een wat ander licht te staan. Het feit, dat twee mensen, die elkaar hebben ontmoet, in hun liefde voor elkaar besluiten dat zij hun leven met dat van de ander willen delen, stemt tot vreugde. Dit komt in de liturgie rond een levensverbintenis tot uitdrukking in dankbaarheid en het verlangen naar zegen.

DANKBAARHEID
De dankbaarheid is doorgaans in eerste instantie dankbaarheid aan God - omdat geluk ervaren wordt als een geschenk (en niet als verdienste).

ZEGEN
Het verlangen naar zegen kan betrekking hebben op het verlangen naar zegen van Godswege (zegenbede), maar ook op het verlangen om voor anderen tot zegen te zijn (belofte). Wie zijn leven verbindt met dat van een ander schept daarmee ook een 'onderdak': in de eerste plaats voor degene, met wie men een verbintenis aangaat; natuurlijk ook voor eventuele toekomstige kinderen; maar in een breder perspectief ook voor alle naasten. Er te zijn voor elkaar - nu en in de toekomst - om lief en leed te delen.

GEDENKEN
Het gedenken kan in het bijzonder voor het geval dat er sprake is van een tweede keer, dat iemand een levensverbintenis aangaat, van betekenis zijn. Kan dit wel? Mag dit wel? Hoe zit het met de belofte, ooit afgelegd, om iemand levenslang trouw te zijn? Het antwoord op deze vragen is sterk afhankelijk van de opvattingen, die men is toegedaan over de Goddelijke barmhartigheid, het menselijk falen en de persoonlijke levensopdracht in het licht van het evangelie van Jezus Christus. Het uitgangspunt voor de Remonstrantse Broederschap is dat deze geloofsgemeenschap ruimte biedt voor het ontwikkelen van persoonlijk geloof. Deze houding komt voort uit de concrete ervaring, dat mensen zich in de loop van hun leven verder ontwikkelen - ook waar het hun spiritualiteit betreft. De geloofsgemeenschap is de plek waar zoekende mensen ervaringen met elkaar delen, waar zij naar elkaar omzien en elkaar helpen in het vinden van het eigen levensgeheim. Een belangrijk onderdeel van de liturgie in de ogen van Remonstranten vormt dan ook de verantwoording: wat doen wij hier, en waarom hechten wij eraan om dit ook uit te spreken tegenover de Eeuwige en deze gemeente.

MAALTIJDVIERING
Omdat de liturgie rond een levensverbintenis in de opvatting van sommige partners zo duidelijk voortkomt uit de vurige wens om het eigen levensgeluk te delen met anderen, wordt er soms voor gekozen om een eucharistie (dank- en vreugdemaal) te houden als onderdeel van de liturgie. (Zie voor méér informatie hierover: "DE MAALTIJD IN DE EREDIENST") .


INFORMATIE over andere BIJZONDERE DIENSTEN?

Bijvoorbeeld:
- rond de geboorte van een kind
- rond het sterfbed (in geval van euthanasie)
- rond een jubileum
- rond een afscheid
- rond de beëindiging van het werkzame leven

Zend een E-mail.


Naar de volgende pagina

Terug naar de indexpagina.

©"KERKWINKEL KOINONIA" , 2006.