EEN PAAR PROJECTEN

India: project voor kansarme meisjes

Het gaat in dit geval om meisjes, afkomstig van het platteland. Ze behoren tot verschillende stammen. De meisjes verkeren in een vaak weinig kansrijke situatie - al was het maar omdat het geld voor een bruidschat ontbreekt.
Om deze meisjes betere perspectieven te bieden werd, in samenwerking met "Tomaschristenen" aldaar, een trainingprogramma ontwikkeld waarin huwbare meisjes zich een vaardigheid eigen konden eigen maken, waarmee iets te verdienen viel; bijvoorbeeld: bijenteelt; weven; het telen van groenten; het verzorgen van dieren; of het maken van kleding. Daarnaast kregen de meisjes les in lichaamsverzorging, koken, het bijhouden van een eenvoudige boekhouding, en algemene vorming.
Voor dit alles zwaren ze gedurende vijf maanden van huis; na deze periode kregen ze een "basis-pakket" mee, waarmee ze konden proberen om zich een zelfstandig bestaan op te bouwen. Ook hierbij werden ze begeleid.
Het project kan inmiddels, practisch gesproken, zelfstandig bestaan op grond van de inkomsten van de "boerderij", waar deze meisjes tijdens hun opleiding wonen en werken.


Midden Amerika: een vrouwenhuis

Een groep vrouwen probeert de eigen leefsituatie te verbeteren. Daartoe worden bijeenkomsten georganiseerd, bij mensen thuis. Zij overleggen met elkaar en bedenken kleine projecten: zo besluit men om voor de armste kinderen uit het dorp dagelijks een maaltijd te bereiden. Om de beurt koken de vrouwen. Daarnaast zijn er tal van andere activiteiten: het maken van kleding, de opvang van kraamvrouwen die in het dorp moeten zijn om er te bevallen, de beoefening van millieuvriendelijke landbouw, kursussen over voeding en gezondheid, en zo meer.

Er wordt gestreefd naar financiële zelfstandigheid, maar dat is niet gemakkelijk. Toch lijkt dit geen bedreiging te vormen voor de continuïteit van het project, omdat er inmiddels een aantal sponsors zijn gevonden; de groep vrouwen, die het werk moet doen, groeit langzaam maar zeker.


Polen: verpleegkundigenDe situatie van demente bejaarden in Polen was verre van benijdenswaardig. Dikwijls worden zij verzorgd door vrijwilligers die, hoewel ze het goed bedoelen, niet in staat zijn om die ouderen de zorg te bieden die nodig is.

Dit heeft geleid tot het opzetten van een project, gericht op verpleegkundigen en vrijwilligers, waardoor zij op een andere manier konden leren omgaan met deze oude mensen. In het begin bleek het niet eenvoudig om voor dit project de handen op elkaar te krijgen, maar al spoedig groeide de belangstelling voor de nieuwe aanpak en de wijze waarop die uitwerkte. De hoop is dan ook gerechtvaardigd dat het project nog verder zal worden uitgebreid.

De Poolse overheid heeft het project inmiddels voorbeeldig genoemd en vergelijkbare instellingen in andere provincies opgeroepen van dit project kennis te nemen.India: het opzetten van zelfhulpgroepen voor vrouwen


Analyse van de situatie.
In het gebied, waar dit programma wordt opgezet, zijn het voornamelijk de vrouwen die landarbeid verrichten. Met name de vrouwen zijn er arm: dat is het gevolg van het feit dat steeds meer vrouwen alleen zijn komen te staan en dat het aantal echtscheidingen toeneemt.

Van overheidswege wordt deze regio verwaarloosd. De meeste families zitten in de schulden. En als gevolg van de lage inkomsten laten ouders hun kinderen werken in plaats van hen naar school te laten gaan.

Kansen.
Een planmatige ontwikkeling van landbouw op droge stukken land zou mogelijk een oplossing kunnen bieden: het bewerken van dit land biedt de mogelijkheid om meer biomassa te produceren. De oogst kan gebruikt worden in de energiesector om zodoende de industrialisatie van het platte land te bevorderen; een andere mogelijkheid is om met de opbrengst kleine veeteelt te bevorderen.Voorts kan het recycelen van biomassa er ook toe bijdragen de productiviteit van het land nog verder te verhogen. Wanneer de vrouwen bij dit project worden ingeschakeld kan dat leiden tot verhoging van de status van families. Een goede reden dus om het project juist op deze vrouwen af te stemmen.

Doelstellingen.
Het hoofddoel van het project is om vrouwen te helpen bij het opzetten van zelfhelpgroepen. Het achterliggende doel is het realiseren van een aantal verschillende zaken:

Ondersteuning.
Met hulp van een ontwikkelingsorganisatie werd dit project opgestart: de vrouwen leerden lezen via avondscholen (annex onderwwijs voor hun kinderen), en leerden het ontginnen van onvruchtbaar land, enz. Dit gebeurde in verschillende dorpen met positieve effecten. Zo nam binnen drie jaar de opbrengst van het land met 30% toe. Ook het inkomen van de families steeg met een derde. Vier centra werden opgezet waar kinderen taalonderwijs kunnen krijgen van plaatselijke onderwwijskrachten; en verder is een actie gestart tegen kinderarbeid.


Terug naar de indexpagina

Reactie? Zend een E-mail

Last updated 4.12.2006